Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – dienstverlening Zaerums Genieten

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
 2. Opdrachtnemer: Zaerums Genieten

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4. Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens of door het te laat of te beperkt beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht c.q. meerwerk

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

6. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
 4. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de opdrachtnemer of over diens werkwijze en dergelijke, noch de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 5. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 7. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8. Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Voorschotnota’s welke bij de aanvang van een opdracht in rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste nota na het voltooien van de werkzaamheden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, samenhangend met handelingen van , dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht door opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden tenzij deze schade mocht zijn ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade, indirecte of directe schade aan derden of welke schade dan ook.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door haar eventueel ingeschakelde derden ter zake van alle met de opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

10. Betaling
Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

Scroll to top

Welkom bij Zaerums Genieten

Onze website biedt de mogelijkheid om wijn te kopen. Wanneer u verder gaat verklaart u minimaal 18 jaar oud te zijn. Daarnaast gebruiken wij cookies om u de beste online ervaring te bieden.